Wie zijn we

Stichting Stranger (van Emke Idema), gevestigd aan Sarphatistraat 272, 1018 GW, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Stichting Stranger verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Stranger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief 

– Je te kunnen e-mailen in reactie op je bericht. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Stranger bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Stranger verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Stranger gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Stranger – Emke Idema en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@emkeidema.nl.

Stichting Stranger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stranger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@emkeidema.nl.